Arvontojen ja kilpailujen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr.

Y-tunnus: 0116480-8

Alppikatu 2, 00530 Helsinki

Puhelinnumero: 09 77 501

Laura Niemi, konsernin viestintäjohtaja

Puhelinnumero: 0503738602

Sähköposti: etunimi.sukunimi@hdl.fi

Yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava

Leenamaija Sipponen

Puhelinnumero: 0400728516

Sähköposti: tietosuoja@hdl.fi

Rekisterin nimi

Arvontojen ja kilpailujen tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme arvonnan/kilpailun yhteydessä keräämiämme henkilötietoja suostumuksellasi voidaksemme suorittaa arvonnan tai toteuttaa kilpailun, olla yhteydessä voittajaan/voittajiin sekä toimittaaksemme palkinnon.

Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme vain niitä henkilötietojasi, jotka olet antanut arvontaan/kilpailuun osallistumisesi yhteydessä:

Nimi ja yhteystiedot (esim. osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) ja mahdolliset yksittäistä arvontaa/kilpailua varten antamasi lisätiedot.

Käsittelyperuste

Suostumus

Henkilötietojen vastaanottajat

Käsittelemme lähtökohtaisesti rekisterinpitäjänä itse henkilötietoja, mutta käytämme myös apuna erilaisia palveluntuottajia. Henkilötietojen käsittelyyn voivat osallistua mm. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön tietotekniikka- ja järjestelmäpalveluiden tuottajat, tutkimus- ja kyselypalveluiden tuottajat, mainos- ja mediatoimistopalveluiden tuottajat.

Henkilötietojasi voidaan myös luovuttaa kilpailun säännöissä kuvatulla tavalla yhteistyökumppaneille palkintojen toimittamista varten. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisille, joilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus.

Tietolähde

Rekisteröidyltä itseltä

Onko henkilötiedot annettava ja antamatta jättämisen seuraukset

Ilman henkilötietoja ei arvontaan tai kilpailuun voi osallistua.

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietojasi vain niin pitkään kuin on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Arvonnan/kilpailun voittajien henkilötietoja säilytämme osana arvonlisävero- ja kirjanpitolainsäädännön edellyttämän ajan, jolloin säilytysaika on enintään kuluva vuosi ja sitä seuraavat kuusi vuotta.

Siirretäänkö rekisterin tietoja EUn tai ETAn ulkopuolelle

Ei

Kuinka rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan

Rekisteröityjen oikeuksia koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisesti ja osoittaa tietosuojavastaavalle. Tarkastamme henkilöllisyytesi ennen tietojen antamista, minkä vuoksi saatamme joutua kysymään tarkentavia tietoja. Vastaamme pyyntöösi kohtuullisessa ajassa, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien.

Jos emme voi suostua pyyntöösi, esimerkiksi lakisääteisen oikeuden tai velvoitteen vuoksi, ilmoitamme siitä sinulle kirjallisesti tai sähköpostitse riippuen yhteydenottotavastasi.

Valitusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.