14.2.2020

Autismin talvipäivillä oppimassa ja oivaltamassa

Autismiliitto järjesti jo perinteiset Autismin talvipäivät viime viikonloppuna 7.-8.2. Espoossa. Erityisen hienoa talvipäivissä on aina ollut se, että niin moni osallistujista on itse kirjon henkilö tai omainen. Rinnekoti oli talvipäivillä mukana kahdella puheenvuorolla, järjestelyissä ja omalla ständillä, jossa kerroimme Rinnekodin palveluista ja Rinnekodista työnantajana. Innostimme osallistujat myös pohtimaan ”Mitkä ovat autismikirjon henkilön osallisuuteen liittyvät kolme tärkeintä asiaa?”. 165 vastaajasta 80 prosenttia oli sitä mieltä, että kolmen tärkeimmän asian joukkoon kuuluu Mahdollisuus kommunikointiin.

Rinnekodin esittelypistellä henkilökuntaa ja vierailijoita

Turun yliopiston logopedian yliopisto-opettaja, puheterapeutti Pia Lindevall piti talvipäivillä loistavan esityksen paljon tukea tarvitsevan henkilön kommunikoinnin tukemisesta arjessa. Lindevall korosti, että kommunikoinnin tukemisen tärkeys lähtee laista; kehitysvammalain kohta 42 a § edellyttää toimenpiteitä itsenäisen suoriutumisen ja itsemääräämisoikeuden tukemiseksi, samoin YK:n vammaissopimuksen keskeiset periaatteet kuin myös Suomen perustuslaki, YK:n ihmisoikeuksien julistus, Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan unionin perusoikeuskirja. Lindevall korosti, että kyseessä ei ole ”vain” henkilön oikeus vaan myös hänen perustarpeensa. Lindevall muistutti, että kommunikointi tapahtuu aina vuorovaikutustilanteessa. Meidän tulee olla taitavia kumppaneita ja ottaa vastuu kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen onnistumisesta.

Tärkeiksi osallisuuden muodoiksi autismikirjon henkilöillä oli moni merkinnyt annetuista vastausvaihtoehdoistamme Kaverit/ ystävät/ yhteisön sekä Luovuuden ja itseilmaisun mahdollisuuden. Nämä seikat tulivat esille myös Toimintakeskus Meripihkan, Autismisäätiön taide- ja kulttuuritoiminnan sekä Liven ja Sirgus Magentan puheenvuoroissa, joissa esiteltiin erilaisia taidelähtöisiä keinoja lisätä osallisuutta autismikirjohenkilön arkeen tai jopa työllistyä taiteen pariin. Autismisäätiön taiteilija Riina Noron ja taide- ja kulttuuritoimin-nan suunnittelija Synnöve Jokelaisen esityksessä nostettiin perusoikeudet kulttuuriin YK:n ihmisoikeuksien julistuksesta – 27. artiklan mukaan jokaisella on oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja yhteisöään niiden avulla sekä mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti.

Omien valintojen tekeminen ja Tuki elämän eri osa-alueilla korostuivat sekä vastauksissa että esityksissä. Es-poon kaupungin tervehdyksessä perusturvajohtaja Juha Metso kannusti kääntämään lausahduksen What’s the matter mieluummin henkilökohtaiseksi kysymykseksi What matters to you? Myös Dosentti, psykiatrian ja neurologian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri Pekka Tani HYKS neuropsykiatrian poliklinikalta toi esiin yksilöi-vän kysymyksen: Mitä henkilö tarvitsee? Puutteellinen kuntoutus ja hoito johtaa liian usein ongelmien ka-saantumiseen. Hyvä hoito ja sen järjestäminen edellyttävät elämänkaaren läpi ulottuvaa näkökulmaa ja jat-kuvuuden varmistamista. Kokemusasiantuntija Reetta Tourunen muistutti, että autismikirjon henkilöitä on monenlaisia. Kaikenlainen lokerointi tulisi unohtaa ja keskittyä yksilöön. Autismikirjon henkilöltä tulisi aina kysyä, miten hän kokee juuri tämän tilanteen.

Ja kyllä – tekemämme kysymys tärkeysjärjestyksestä oli tietenkin kärjistetty ja kompa. Osa vastaajista olikin valinnut kaikki vastausvaihtoehdot. Osallisuuteen liittyy myös Mahdollisuus oppia ja kehittyä, mahdollisuus vaikuttaa asioihin sekä osallistuminen lähiympäristöön ja yhteiskuntaan. Meillä kaikilla, myös autismikirjon henkilöillä, tulisi olla perusoikeus osallisuuteen yksilöllisen ja tarvittavan tuen avulla.

Nähdään ensi vuonna Autismin talvipäivillä Turussa!

Kirjoittaja Anna Eskola toimii johtajana Työllistymisen ja osallisuuden palveluissa

Aiheeseen liittyvät