2.9.2020

Laatutyö lähemmäs käytännön työtä ja yksikköjä

Laatu koetaan usein liian irrallisena tai kaukaisena käytännön työstä. Se saatetaan mieltää vain ns. leimana, joka saadaan sisäisten ja ulkoisten auditointien kautta. Näinhän ei todellakaan ole, vaan laadukas työ kumpuaa nimenomaan arjen valinnoista ja omassa yksikössä tehtävästä jokapäiväisestä työstä.

Leena Nissilä hymyilee henkilökuvassa.

Blogin kirjoittanut Leena Nissilä työskentelee Rinnekodin laatupäällikkönä.

Koska haluamme, että laatuajattelu lähtee jokaisen työntekijän panoksesta ja tiimien yhteisistä tavoitteista, kartoitin keväällä kyselyhaastattelulla, millaisena laatu nähdään Rinnekodin yksiköissä ja mistä tekijöistä laadukkuus eri palveluissa koostuu.

Haastattelut kohdistuivat 7 erilaiseen yksikköön (asumisen tuen palvelut, lasten ja nuorten palvelut, työllistymisen ja osallisuuden palvelut) ja niihin osallistui yhteensä 23 työntekijää. Haastattelut olivat todella mielenkiintoisia ja niissä pohdittiin laadun käsitettä yksiköiden näkökulmasta. Näkökulmia oli useita, mutta usein laatu ja hyvä työ kuvattiin henkilökunnan sanoin rauhallisena ilmapiirinä, turvallisuuden tunteena ja hyvänä ”fiiliksenä.”​

​Tämän lisäksi esiin nousi ns. tekninen laatu, jota seurataan suoritteina (mm. Patot, Imot, muistiot, HaiProt). ​Yhdessä mietimme, kertovatko nämä kuitenkaan syvimmästä laadusta asiakkaan näkökulmasta?​ Viimekädessä laatu on hyvin yksilöllistä toimintaa;  asiakastyössä kun seurataan henkilökohtaisten tavoitteiden asettamista ja niiden toteutumista.

Haastattelujen ja esiin nousseiden, toistuvien sanojen pohjalta löytyi kolme selkää teemaa, joiden pohjalta voidaan määritellä, miten laatu Rinnekodissa nähdään:

1. Laatu on yhteinen tapa toimia

Kun kaikki tietävät miten työyhteisössä toimintaan ja ovat saaneet myös itse vaikuttaa työhön, tuo se selkeyttä ja harmoniaa. Hyvä työyhteisö kannattelee ja antaa voimaa. Hyvässä työyhteisössä kaikki ottavat vastuuta ja auttavat toisiaan. Myös esihenkilö osaa jakaa vastuuta. Työyhteisöillä on taito keskustella ja siellä mahdollisuus olla myös eri mieltä.​

Jotta tähän päästään on työyhteisössä oltava yhteinen tahtotila; sen on määriteltävä arvot, tavoitteet, mutta myös yhteiset työtavat ja pakolliset rutiinit.

2. Laatu on asiakaskeskeisyyttä

Laatutyön keskiössä on aina asiakas. Hyvän asiakastyön elementtejä ovat ainakin, että asiakas tuntee olonsa turvalliseksi ja että asiakas tulee kuulluksi, hän saa itselleen sopivan määrän aikaa.​ Asiakas voi ilmaista mielipiteitään ja vaikuttaa oman arkeensa.​ Asiakkaalla on tunne siitä, että hän kuuluu johonkin (koti, perhe, yhteisö).

Hyvään asiakaskeskeisyyteen päästään varaamalla aikaa asiakkaan kuuntelemiseen ja opitaan tuntemaan asiakas​.  Asiakas otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun sekä laaditaan kodin tai yksikön ”sääntöjä” yhdessä kaikkien asiakkaiden kanssa​.

On myös hyvä muistaa, että yksiköiden asiakkaiden lisäksi asiakkaiksemme voidaan määritellä kunnat, omaiset ja läheiset, yhteistyökumppanit. Koko yhteiskunta.

3. Laatu on yhteistyötä

Hyvän yhteistyön elementtejä ovat palvelun sopimuksenmukaisuus sekä​ avoin ja jatkuva keskustelu​; uskalletaan puhua vaikeistakin asioista​. Hyvä yhteistyö myös mahdollistaa sen, että luotetaan toisen osapuolen ammattitaitoon ja asiantuntemukseen, mutta tuodaan oma näkemys ja osaaminen esiin.

​Tähän pääseminen vaatii jatkuvaa ja säännöllistä yhteydenpitoa eri tahojen kanssa. Läpinäkyvyyttä, yhteisiä tilaisuuksia, tiedottamista ja palavereja.Kahdeksan kättä ringissä pitävät kukin kämmenessään hehkulamppua, jossa valo päällä.

Miten työ jatkuu?

Rinnekodissa on tunnistettu tarve kehittää uusia tapoja toimia.​ Tasalaatuinen palvelu vaatii yhtenäisiä toimintatapoja, jotka on selkeästi kuvattu ja ovat kaikkien saatavilla. Tätä varten Rinnekodissa alkaa ”palveluiden mallintamisen” -sisäinen kehittämisprojekti”, jolla halutaan vaikuttaa sekä tasalaatuisuuteen, että rohkeaan kehittämiseen. ​

Projektin tarkoituksena on mallintaa lapsi- ja perhepalvelut, asumisen tuen ja työllistymisen ja osallisuuden palvelut sekä kuvata Rinnekodin ohjaustyön toimintatavat.

​Tavoitteena on yhtenäisten toimintatapojen kautta lisätä laatua sekä hyvää asiakaskokemusta.​

Kirjoittaja Leena Nissilä toimii Rinnekodissa laatupäällikkönä.

Aiheeseen liittyvät