Tietoa hankkeesta

Hetki-hankkeessa on kehitetty ryhmätoimintamalli vanhemmille, joilla on haastavasti käyttäytyvä kehitysvammainen lapsi. Toiminnan tavoitteena on vähentää ja ennaltaehkäistä lapsen haastavaa käyttäytymistä sekä voimauttaa vanhempia. Hetki -hankkeen nimi tulee sanoista helpotusta ja tukea kehitysvammaisen lapsen käyttäytymishaasteisiin, interventio. Nimen voi myös nähdä vertauskuvallisesti: Hetki tarjoaa hengähdystauon lastensa käyttäytymishaasteiden kanssa kamppaileville vanhemmille.

Hetki -ryhmämallin kautta pyritään vahvistamaan vanhemman kykyä nähdä lapsen välittömän käyttäytymisen taakse ja auttamaan vanhempia huomaamaan vuorovaikutuksen merkitys haastavissa tilanteissa. Malli perustuu sosiokonstruktivistiseen ihmis- ja oppimiskäsitykseen, jossa ihmisten välisten suhteiden ja oppimisen ajatellaan rakentuvan vuorovaikutuksessa. Ryhmämallin taustalla vaikuttaa teoria vuorovaikutuksen yhteissäätelyn periaatteesta (Fogel, 1993), kiintymyssuhdeteoria (Bowlby 1969) ja mentalisaatioteoria (Fonagy, 2008). Oppaassa on myös vaikutteita Vanhempana vahvemmaksi -ryhmämallista (Korhonen & Holopainen, 2015). Hetki – ryhmämallin lähestymistapa on voimavarakeskeinen ja dialoginen.

Hetki-hanketta on kehitetty toimintatutkimuksen avulla, jossa on ollut mukana Helsingin yliopiston Kasvatustieteellisen tiedekunnan erityispedagogiikan osasto. Vaativan erityisen tuen tutkimusryhmästä mukana ovat olleet FT, dos. Elina Kontu sekä FT, puheterapeutti Ritva Ketonen. Lisätietoa tutkimusryhmästä.

Ryhmämalli on kehitetty toimintatutkimuksen sykleillä. Hankkeen aikana on ohjattu kuusi Hetki-ryhmää, joten syklejä on ollut yhteensä kuusi. Kaikkia vanhempia on haastateltu ennen ryhmään osallistumista ja osaa vanhemmista noin puoli vuotta ryhmän päättymisen jälkeen. Lisäksi vanhemmilta on kerätty palautetta jokaisen ryhmäkerran jälkeen.