3KK (2015-1017)

Projektin tavoitteena oli luoda projektiin osallistuville nuorille kolmen kuukauden pituinen työhönvalmennuspalvelu, joka

  • tarjoaa oppimisen vaikeuksiin soveltuvia menetelmiä sekä erityisosaamista työmotivaation ja tavoitteiden käsittelemiseen, yleiseen elämänhallintaan sekä osaamisen kartoittamiseen.
  • selvittää kokeilun avulla yksilön kyvyistä, jaksamisesta ja motivaatiosta johtuvia edellytyksiä hyötyä tavanomaisista Kelan ja TE-keskusten työhönvalmennuspalveluista.
  • tukee tarvittaessa nuorten jatko-ohjautumista esimerkiksi tarvittaviin lisäselvittelyihin psykologin tekemän arvion avulla opiskeluedellytyksiin tai mahdolliseen kehitysvammahuollon selvityksen tarpeeseen liittyen.
  • ohjaa nuorta hakeutumaan koulutukseen tai mahdollisiin muihin hänelle soveltuviin palveluihin.

Projekti toteutettiin kolmen kuukauden pituisina valmennuskursseina, jotka sisälsivät valmennusta pienryhmissä (1kk) ja työharjoittelun (2kk). Projektin kohderyhmää olivat 18–29-vuotiaat nuoret, joilla on todettu tai epäillään olevan laajoja oppimisvaikeuksia tai lievää kehitysvammaa. Heillä on myös halua työllistyä, ammatilliset suunnitelmat eivät ole kovin pitkällä, työkokemusta on vähän tai ei ollenkaan.

Projekti oli Kelan kehittämisrahaston rahoittama ja sen ulkoisen vaikuttavuusarvioinnin toteuttaa Kehitysvammaliitto.

Tukea syrjäytymisen ehkäisyyn

Projektin sidosryhmät näkivät projektissa kokeillun ohjaavan työhönvalmennuspalvelun periaatteilla toteutetun 3kk-työhönvalmennuskurssin hyödyn nuorten kohdalla muun muassa työllistymisen edellytyksien ja tuen tarpeen selvittämisessä, yksilöidyssä tuessa, työ- ja uravaihtoehtojen selvittämisessä
(esim. koulutus vai työ) sekä motivaation kasvattamisessa.

Lue loppuraportti

LOV’ WORK

3KK-hankkeessa tehtiin opas, jonka tarkoituksena on jakaa tietoa laaja-alaisista oppimisvaikeuksista sekä tarjota ohjeita ja vinkkejä siihen, miten laaja-alaiset oppimisvaikeudet voidaan ottaa huomioon  työelämätaitojen kehittymisen ja työelämään kiinnittymisen tukemisessa.

Lataa opas

Painettuja oppaita voi tiedustella viestinta@rinnekoti.fi.