Tee sopimus

Vapaaehtoistoiminta perustuu ihmisen vapaaseen tahtoon toimia itselleen tärkeän asian parissa. Suomessa ei ole lakia vapaaehtoistoiminnasta ja sen vuoksi siihen sovelletaan useita eri lakeja. Seuraavassa esitellään vapaaehtoistoiminnan järjestämisen kannalta tärkeimmät lait.

Työturvallisuuslaissa (L 738/2002) määritellään, että vapaaehtoistoiminta ei saa aiheuttaa haittaa tai vaaraa vapaaehtoisen turvallisuudelle tai terveydelle. Samassa laissa määritellään, että vapaaehtoinen on velvollinen noudattamaan turvallisuusohjeita ja vapaaehtoisen toimintaympäristön on täytettävä työturvallisuussäädösten vaatimukset.

Työtön henkilö voi tehdä vapaaehtois- ja talkootyötä työttömyysetuuttaan menettämättä, kun työ on palkatonta, tavanomaista yleishyödyllistä vapaaehtois- ja talkootyötä (L 1290/2002). Tuloverolaissa (L 1535/1992) säädetään, että vapaaehtoiselle voidaan korvata julkisilla kulkuvälineillä tehtävät kodin ja vapaaehtoistoimintayksikön väliset matkat. Jos matkat tehdään muilla kuin julkisilla kulkuneuvoilla, kulukorvausta voidaan maksaa tiettyyn rajaan asti.

Punaiset kengät kannattelevat punaista palloa.

Alaikäiset voivat myös osallistua vapaaehtoistoimintaan. Lakia nuorista työntekijöistä (L 998/1993) sovelletaan vapaaehtoistoimintaan niin, että toiminta ei saa haitata nuoren koulunkäyntiä, kasvua eikä henkistä kehitystä. Ryhmäkodissa alaikäinen voi toimia vapaaehtoisena turvallisesti henkilökunnan rinnalla tai avustajana esimerkiksi tapahtumissa. Yli 15-vuotias voi itse allekirjoittaa vapaaehtoissopimuksen, mutta alle 15-vuotiaan vapaaehtoissopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori huoltajan luvalla.

Tietosuoja vapaaehtoistoiminnassa

Jokaisella on oikeus tietää, mitä tietoja itsestä kerätään ja miten tietoja säilytetään. Vapaaehtoistoiminnan järjestämissä kehitysvammaisen ihmisen ryhmäkodissa tietosuoja täytyy huomioida kehitysvammaisen ihmisen, vapaaehtoisen ja henkilökunnan näkökulmasta. Vapaaehtoistoiminnan turvallinen järjestäminen edellyttää, että vapaaehtoinen saa tarvittavat tiedot kehitysvammaisesta ihmisestä. Henkilökunnalla on vastuu tietosuojan toteutumisesta.

Kehitysvammaisen ihmisen tietosuoja
Suostumus vapaaehtoistoimintaan ja tarvittavien tietojen luovuttamiseen vapaaehtoiselle on toisinaan mahdollista saada kehitysvammaiselta itseltään. Suostumukseksi riittää henkilön tulkittu ja varmistettu suostumus, esim. nyökkäys tai silmänisku, joka voidaan todistaa ja kirjata asiakastietojärjestelmään.

Jos ihminen ei voi itse kertoa suostumustaan vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta ja henkilötietojen jakamisesta, on suostumus haettava kehitysvammaisen henkilön kotikunnalta. Jos henkilöllä on laajennettu edunvalvonta tai hän on alaikäinen, edunvalvoja tai huoltaja voi antaa luvan vapaaehtoistoimintaan ja tietojen luovuttamiseen. Omaisille on hyvä ilmoittaa vapaaehtoistoiminnan aloittamisesta ja siitä, että lupa tietojen luovuttamiseen on hankittu rekisterinpitäjältä.

Jos vapaaehtoinen kirjaa perehdytyksessä saamiaan tietoja kehitysvammaisesta ihmisestä, kirjaukset säilytetään muiden asiakastietojen tapaan ryhmäkodissa.

Vapaaehtoisen tietosuoja
Vapaaehtoisen tiedoista kertyy rekisteritietoa. Tietoja säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin vapaaehtoinen on mukana toiminnassa. Poikkeuksen tekee salassapitositoumus, joka arkistoidaan.

Henkilökunnan vastuu tietosuojasta
Kotikunta omistaa kehitysvammaisen ihmisen palvelussa tuotettavat tiedot ja näitä asiakastietoja käytetään palvelun tuottamiseen ja toteuttamiseen. Kunta luovuttaa tietoja vain tiettyä käyttötarkoitusta varten ja tietoja vapaaehtoiselle voidaan luovuttaa vain kunnan suostumuksella. Jos kehitysvammainen ihminen ei itse voi ilmaista omaa suostumustaan tai mielipidettään, hänen kodissaan toimivalla henkilökunnalla pitää olla lupa rekisterinpitäjältä eli kunnalta kertoa niistä vapaaehtoiselle.

Ryhmäkodissa työskentelevät henkilöt eivät saa kertoa kehitysvammaisesta ihmisestä vapaaehtoiselle ilman reksiterinpitäjän lupaa salassapitositoumuksensa takia. Jos kehitysvammainen henkilö voi itse kertoa suostumuksensa vapaaehtoistoimintaan ja kertoa omista toiveistaan ja mieltymyksistään, niitä täytyy kuunnella.

Asiakastietojärjestelmään tehtävät vapaaehtoistoiminnan merkinnät kirjataan ilman vapaaehtoisen nimeä tietosuojasyistä.

Vapaaehtoisen vakuutukset

Vapaaehtoisille on suositeltavaa ottaa ryhmätapaturma- tai talkoolaisten tapaturmavakuutus. On hyvä tarkistaa, että vakuutus kattaa julkisen terveydenhuollon palvelut Suomessa vakituisesti asuvien lisäksi myös ulkomaalaisille vapaaehtoisille, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta.

Rekisteriseloste

Vapaaehtoistoiminnasta syntyy tietoa, joista kerääntyy henkilörekisteri. Henkilörekisteritiedot täytyy käsitellä ja säilyttää organisaatiossa sovitulla tavalla ja niistä täytyy informoida sekä kehitysvammaista henkilöä että vapaaehtoista.

Sopimuspohjia

Vapaaehtoistoiminnan järjestämiseksi on vapaaehtoisen kanssa hyvä tehdä vapaaehtoistoiminnan sopimus. Voit laatia sopimuksen itse tai käyttää tässä olevaa mallisopimusta. Mallisopimus sisältää myös Vapaaehtoisen salassapito- ja vaitiolositoumuksen, joka allekirjoitetaan ja arkistoidaan.

Suostumus tietojen luovuttamiseen tarvitaan vain siinä tapauksessa, että kehitysvammainen ihminen ei voi kertoa itse tai antaa jollekin toiselle lupaa kertoa omista toiveistaan vapaaehtoiselle. Jos kehitysvammainen henkilö voi kertoa itse tai todistettavalla tavalla antaa toisen ihmisen kertoa tästä, ei suostumusta tarvita.

Vapaaehtoissopimus_2020

Suostumus -tietojen luovuttamiseen vapaaehtoistoimintaan_2020

Tutustu lisää tietosuojaan: tietosuoja.fi/yksityishenkilöt

Tutustu lisää