4.12.2019

Mitä merkitsee oikeus hyvään palveluun?

Joulukuun ensimmäinen viikko on valtakunnallinen kehitysvammaisten viikko. Tänä vuonna teemaviikko nostaa esille kehitysvammaisten ihmisten oikeudet hyvään palveluun ja yksilöllisiin tukimuotoihin. Haastattelin Rinnekodin asiakkuussuunnittelun työntekijöitä, jotka päivittäin suunnittelevat tiiviissä yhteistyössä kehitysvammaisen henkilön, hänen läheistensä ja järjestämisvastuisen kunnan kanssa yksilöllisiä palveluratkaisuja, mitä merkitsee oikeus hyvään palveluun.

 

Hyvä palvelun suunnittelu lähtee kuulemisesta

Kehitysvammaisten ihmisten palvelujen suunnittelu ja rakentaminen lähtevät yksilöllisistä tarpeista. Palvelutarpeen arviointi on yhteistyötä, jossa henkilöön tutustuminen, aito kuuleminen ja kohtaaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Koska kaikilla kehitysvammaisilla ei ole kykyä tunnistaa tai kommunikoida omia toiveitaan ja tarpeitaan, on palvelutarpeen arviointiin ja valintojen tekemiseen usein tarve ottaa mukaan myös henkilön tuntevia läheisiä. Päätöksenteon tueksi kehitysvammaisen henkilön on myös saatava selkeää, saavutettavaa tietoa.

Hyvän palvelun toteuttaminen edellyttää kumppanuutta

Asiakaskeskeinen toiminta perustuu ennen muuta yhdessä tekemiseen ja yhteistyöhön. Kehitysvammaisen henkilön ja järjestämisvastuullisen kunnan kannalta parhaiden ratkaisujen löytäminen edellyttää, että myös palveluntarjoaja otetaan mukaan suunnitteluun varhaisessa vaiheessa. Kehitysvammaisen henkilön palvelutarpeen arvioiminen vaatii onnistuakseen usein havainnointia ja hänen arkensa syvempää tuntemista. Tätä osaamista syntyy palveluntarjoajalle, joka arjessa tukee asiakasta. Kehitysvammaisen henkilön tilanteesta ajan tasalla oleva palveluntarjoaja on parhaimmillaan asiantuntija ja konsultti, joka pystyy ehdottamaan sekä asiakasta että kuntaa hyödyttäviä ratkaisuja – myös muuttuvia tilanteita ennakoiden. Oleellista on sellaisten palveluratkaisujen löytäminen, mitkä parhaiten edistävät myös toimintakyvyn ja elämänhallinnan kehittymistä sekä tukevat asiakkaan voimaantumista. Erityisesti kaikkein vahvimmin tukea tarvitsevien kehitysvammaisten osuus asiakkaista on pieni, mutta aukottoman vuoropuhelun tarve eri osapuolten kesken korostuu tämän ryhmän palvelujen varmistamiseksi vaihtoehtojen viidakossa.

 

Hyvä palvelu mahdollistaa ihan omannäköisen elämän

Palvelun vaikuttavuus syntyy hyvällä suunnittelulla, oikein valituilla palveluilla ja niiden tuottamisen oikealla resursoinnilla. Tukea saavan henkilön asiakaskokemus on vaikuttavuuden tärkein mittari, eli se, että hän kokee saavansa hyvää, tarpeita vastaavaa, laadukasta ja oikea-aikaista palvelua. Siinä missä toinen kehitysvammainen henkilö tarvitsee paljon hoivaa ja intensiivistä tukea useammilla elämän osa-alueilla, selviytyy toinen hyvinkin itsenäisesti ja vähäisten tukitoimien turvin. Tärkeintä on mahdollistaa jokaiselle yksilölliset tukiratkaisut, jotka tukevat omannäköisen elämän toteutumisen. Tärkeää on myös kunnioittaa kehitysvammaisen henkilön oikeutta valita palvelut ja tarvittaessa saada tukiverkostolta tukea päätöksentekoon elämän isoissa ja pienissä valinnoissa.

 

Hyvä palvelu joustaa eri elämäntilanteissa

Elämälle välttämättömissä ja elämänmittaisissa palveluissa, kuten asumispalveluissa, korostuu tarve joustavuudelle. Elämäntilanteet ja tuen tarpeet muuttuvat, siksi palveluidenkin tulee joustaa. Samalla kun tuetaan, on tärkeää mahdollistaa myös omien siipien kokeileminen ja kunnioittaa kehitysvammaisen henkilön omia valintoja. Esimerkiksi alun perin vahvemman asumisen tuen palveluihin tullutta asiakasta voidaan henkilökohtaisesti suunnitellun tuen avulla ohjata kohti kevyemmin tuettua asumista. On selvää, että valmiit standardiratkaisut ja kilpailutus eivät tue tarpeeksi yksilön valinnanmahdollisuuksia samalla tavalla kuin räätälöidyt ja joustavat ratkaisut.

 

Me Rinnekodissa koemme, että meidän tehtävämme on olla lähimmäinen tukea tarvitsevalle – tarjota jokaiselle omanlainen arki ja koti. Kulkea tukea tarvitsevan ja hänen läheistensä rinnalla. Kohdata ja olla läsnä.

 

Kirjoittaja Jaana Laaksonen toimii asiakkuus- ja myyntijohtajana Rinnekodissa ja Diakonissalaitoksella.

Aiheeseen liittyvät