13.5.2022

Räätälöity koulutus lisäsi henkilöstön autismiosaamista

Rinnekoti järjesti keväällä 2022 henkilöstölleen viisiosaisen koulutuskokonaisuuden, jonka tavoitteena oli vahvistaa työntekijöiden ammattitaitoa autismikirjon ihmisten kohtaamisessa ja tukemisessa. Sopivaa koulutusta ei löytynyt valmiista koulutustarjonnasta, joten sellainen räätälöitiin Rinnekodin tarpeisiin yhteistyössä Autismiliiton kanssa.

– Totesimme tiimissä, että tarvitsemme koulutusta, joka edistää yhteistä ymmärrystä meidän asiakkaistamme. Totesimme muiden autismikirjon toimintakeskusten johtajien kanssa, että tarve on yhteinen, kertoo yksikönjohtajana työskentelevä Cisu Salo. Autismiliiton kouluttaja Pia-Maria Topi otti kopin toiveistamme ja räätälöi meille koulutuskokonaisuuden.

Diakonissalaitokseen kuuluvassa Rinnekodissa henkilöstön ammattitaidon kehittäminen on jatkuvaa ja sen lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen. Tarvekartoituksen pohjalta syntyi viisiosainen prosessimaisesti etenevä koulutuskokonaisuus, johon osallistui lähes 60 työntekijää kuudesta eri yksiköstä. Koulutuksen tavoitteena oli syventää eri taustoista tulevien ja eri työkokemuksella varustettujen työntekijöiden ammattitaitoa liittyen autismin kirjon ihmisten kanssa toimimiseen ja kohtaamiseen.

Rinnekodin palvelualuejohtaja Satu Granberg painottaa tiedon merkitystä koulutuksen sisällössä.

– On ensiarvoisen tärkeää, että työntekijämme eivät joudu toimimaan mutun varassa, vaan heillä on työn tueksi uusinta, tieteellisesti tutkittua tietoa ja aitoa ymmärrystä autismin kirjon ihmisistä. Granberg pohtii myös, ettei diagnoosi ole aina ihmisen elämän kannalta merkityksellinen, jos ihminen itse tuntee elävänsä tyydyttävää elämää eikä autismipiirteet estä arjen sujumista. Mutta ammattilaisen näkökulmasta autismiymmärryksellä ja tiedolla on merkitystä, kun tarjoamme ja räätälöimme palveluita juuri tälle ihmiselle, hänen yksilölliset tuen tarpeet huomioiden ja mahdollisesti jopa toimintaympäristöä muokaten.

Salo valottaa tilannetta esimerkin kautta:

– Työntekijän on helpompaa kohdata vaikea tilanne, kun hän tietää, että asiakkaan käyttäytymiselle on joku syy eikä siinä ole mitään henkilökohtaista. Esimerkiksi jos autistinen ihminen tarvitsee tauon, työntekijän ei tarvitse kokea olevansa epäonnistunut työssään. Koulutuksesta työntekijät saavat konkreettisia työkaluja erilaisten tilanteiden käsittelyyn.

Työmotivaatio ja henkilöstön hyvinvointi lisääntyi

Neljä ensimmäistä koulutuskertaa olivat kaikille yhteisiä. Ensimmäisellä kerralla perehdyttiin autismin historiaan ja nykypäivään. Toisella kerralla paikalla oli kokemusasiantuntijoita, joiden kanssa keskusteltiin vuorovaikutuksen eri menetelmiä hyödyntäen autismin kirjon ihmisten kohtaamista ja toimintakykyä. Kolmannella luennolla käsiteltiin aisteja, toiminnanohjausta ja kommunikaatiota. Neljännellä eli viimeisellä yhteisellä luentokerralla kaikkea aiemmin opittua syvennettiin pureutumalla haastaviin asiakastilanteisiin. Koulutuskertojen välillä osallistujilla oli mahdollisuus sulatella oppimiaan asioita ja testata niitä käytännössä.

Viides, jokaiselle yksikölle erikseen järjestettävä koulutuskerta on vielä tulossa. Sen aikana viedään teoriaa käytäntöön ja paneudutaan oman yksikön case-esimerkkiin.

Salo ja Granberg pitävät koulutusta erittäin onnistuneena. Luento-osuudet tarjosivat tutkittua tietoa, ja kokemusasiantuntijaosuudet herättivät keskustelua ja ymmärrystä. Työn tueksi jäi myös konkreettisia työkaluja, kuten haasteanalyysi, Autismi ja hyvä olo -kysely sekä laaja lähdemateriaalilistaus. Jokainen toimintakeskus tulee varaamaan aikaa, jotta saatuihin materiaaleihin ja työkaluihin ehditään perehtyä käytännössä ja saattaa ne arjen työkaluiksi.

Salon mukaan koulutus on lisännyt ammatillista osaamista ja sitä kautta myös lisännyt työmotivaatiota ja työntekijöiden hyvinvointia. Salo on myös ilahtunut huomatessaan, että työntekijät ovat jo onnistuneet viemään koulutuksessa omaksumaansa teoriaa käytännön työhön.

– Olen pistänyt merkille, että asiakaskohtaamisissa viitataan koulutuksen antiin muistelemalla, mitä se Pia sanoikaan tällaisista tilanteista ja pitäisiköhän kokeilla sitä.

Sekä Salo että Granberg ovat yhtä mieltä siitä, että seuraavaksi on tärkeää huolehtia koulutussisältöjen hyödyntämisestä ja saavutetun tietotaidon ylläpitämisestä jokapäiväisessä työssä. Koulutuksen antiin palataan työntekijöiden viikkopalavereissa arjen asiakaskohtaamisiin peilaten.

Aiheeseen liittyvät