AJANKOHTAISTA BLOGIT OTA YHTEYTTÄ ANNA PALAUTETTATyö ja osallisuus - Yksilötarinat

Keskuspuiston ammattiopisto toi TELMA-etäkoulun Lakistoon

Tänä syksynä kuusi nuorta on aloittanut Lakistonpuron varrella olevassa Pääskylässä Nuorten valmentavassa toiminnassa (NuVa) TELMA -opinnot (Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus). Opiskelu Rinnekodissa tapahtuu etäkouluna, jota Invalidisäätiön ylläpitämä erityisoppilaitos Keskuspuiston ammattiopiston järjestää.

Etäkoulutus on pilottikokeilu, johon opiskelijat valittiin erillishaun kautta. Opiskelijoiksi valikoitui nuoria, jotka tarvitsevat vahvaa tukea ja jäivät peruskoulun lopetettuaan ilman jatko-opiskelupaikkaa. Jokaisella opiskelijalla on yksilöllisesti suunniteltu opintopolku (HOJKS). Opintojen laajuus on 60 osaamispistettä. 

Tulevaisuus ja yksilölliset suunnitelmat 

Nuvalaisten opiskelu sisältää aiheita työelämään valmentautumisesta, toimintakyvyn ja opiskeluvalmiuksien vahvistamisesta. Sen lähtökohtana on opiskelijan vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja orastavat taidot. Lähtökohta TELMA-opinnoissa on, että opiskeluaika on yhdestä kolmeen vuotta.

Opiskelijoille jokainen hetki koulussa tai päivätoiminnassa on kuntoutusta ja opetusta. Vaikka opettaja on paikalla vain kahtena päivänä viikossa, NuVan ohjaajat toteuttavat yksilöllistettyä TELMA -opetussuunitelmaa nuorten kanssa viikon muina päivinä opettajan ohjeiden mukaan.

TELMA -koulutuksen aluksi jokaisen opiskelijan kanssa pohditaan sitä, missä he haluaisivat olla viiden vuoden kuluttua. Opiskeluiden loppuvaiheessa onkin tärkeää, että opiskelija pääsee tutustumaan ja harjoittelemaan työtä tai toimintaa siihen paikkaan, jossa hän jatkaa mahdollisesti koulun jälkeen. 

Rinnekodin ja Keskuspuiston koulutuksen etäpilotissa testataan myös arviointia. Ammatillisissa opinnoissa laaditaan yksilöllisiä arviointeja, joiden pohjalta laaditaan tavoitteet. Opiskelija arvioi jokaista opiskelupäiväänsä itsearviointina, joka toteutetaan hymiöiden avulla yksilöllisesti oppitunnin jälkeen ja visualisesti koko päivän arviointina. Opettaja kirjaa arvioita Wilmaan ja NuVan ohjaajat Mediatri-asiakastietojärjestelmään. Opettaja ja ohjaajat pitävät NuVassa viikoittain yhteispalaverin, jossa vaihdetaan kuulumiset. HOJKS-palavereita pidetään kaksi kertaa vuodessa ja niihin osallistuvat opiskelijan lisäksi opettaja, NuVan ohjaaja, asumisen ohjaaja ja vanhemmat. 

 Etäopetus vähentää sosiaalista kuormitusta  Etäopetus tapahtuu joko opiskelijan kotona, työ- tai päivätoiminnassa. NuVan nuoret opiskelevat tutussa toimintayksikössään Pääskylässä tuttujen ohjaajien ja tutuksi tulleen opettajan kanssa. Etäopetus voi parhaimmillaan vähentää opiskelijan sosiaalista kuormitusta, jolloin hän pystyy paremmin keskittymään opiskeltavaan asiaan. 

NuVan opiskelijat eivät voi toimia isossa ryhmässä ja siksi on hyvä, että koulu voi tulla heidän luokseen. Etäkoulu nuorille on parempi kuin ”koulupudokkuus” ja suoraan osallisuutta edistävien palveluiden päivätoimintaan siirtyminen. NuVan nuoret ovat vielä iässä, jolloin oppiminen on helpompaa kuin myöhemmin. 

Opettajan ja hänen mukanaan tuomat opetussisällöt vahvistavat ja rikastuttavat yksikön toiminnan sisältöä. Yksikössä toimiviksi todetut hyvät käytännöt puolestaan lisäävät opettajan tietoa haastavasti käyttäytyvien henkilöiden kanssa toimimisesta. Opettajan ja ohjaajien välinen vuorovaikutus edistää yhdessä tekemistä ja keskustelua eri näkökulmista ja toimintakulttuureista. Se haastaa arvioimaan myös omia käytäntöjä ja tapoja.

Opiskelijat on ykkösjuttu 

Opettaja Marika Kumpulainen lopettelee päivän viimeistä oppituntia. - Äskeisen tunnin aiheena oli uutiset, me harjoiteltiin kuuntelua ja keskustelua. Käytimme kommunikaatiokansiota ja kyllä - ja ei - kortteja. Tällä opiskelijalla on taito osoittaa, Marika kertoo. 

TELMA -etäopiskelijoilla on hyvin yksilöllisesti suunniteltuja 30 minuutin mittaisia yksilöopetustunteja. Joku opiskelijoista harjoittelee työn esitaitoja ja toinen tunnetaitoja sekä impulssisäätelyä. Tunneilla pelataan ja harjoitellaan vuorovaikutusta. - Oppilaitoksessa ei juurikaan ole yksilöopetusta, mutta täällä sitä taas on, opettaja sanoo. 

- Etäopetus on hieno kokemus, Marika aloittaa. - On antoisaa tutustua erilaisiin opiskelijoihin ja mielenkiintoista kehittää opiskelijan osaamista. Eri työyhteisöissä toimiminen haastaa itseänikin opiskelemaan lisää ryhmädynamiikkaa. Minulle ykkösjuttu kuitenkin on opiskelijoiden opettaminen, kaiken muun mietin sen kautta, Marika jatkaa. 

Ohjaajat Dennis Koski ja Tiina Nieminen kertovat, että koulupäivien HOJKSin tavoitteet ovat Palveluiden toteuttamisen suunnitelmaan (PATO) kirjattujen tavoitteiden kaltaisia. - Kun koulu alkoi, opettaja havainnoi opiskelijoita täällä meidän arjessa. PATOt ja HOJKSit kommunikoivat ja tukevat toisiaan, koska opettajan kanssa on keskusteltu niin paljon, Tiina sanoo. - Sitten kun opiskelijat eivät ole oppitunneilla, me harjoitellaan tavoitteiden mukaisia asioita täällä arjessa. 

- Meistä tuntuu, että opiskelu meidän ryhmäläisille on tärkeää. He lähtevät mielellään tuonne alakertaan kouluun. On iso juttu, kun opettaja tulee. Ope kuuluu jo meidän yhteisöön, ohjaajat päättävät. 

Teksti ja kuvat Maija Rimpiläinen

Lisää tarinoita