1.3.2022

Turvallisuus on muutakin kuin tunne

Kaikki meistä haluavat, että omassa kodissa on turvallista olla. Asumisen palveluissa turvallisuus rakentuu asukkaille luottamuksellisen ilmapiirin ja hyvän vuorovaikutuksen kautta. Ne eivät synny itsestään vaan vaativat jatkuvaa keskittymistä ja yksilöllistä työskentelyä asiakkaiden kanssa

Meille, jotka tuotamme asumisen palveluita erityistä tukea tarvitseville haasteellinen käyttäytyminen ja fyysisesti sekä henkisesti kuormittavat tilanteet ovat työssämme tuttuja.  Niiden taustalla voi olla monia syitä, esimerkiksi aistitoimintojen poikkeavuuksia, vaikeasti tulkittavaa käytös, mielenterveyden ongelmia, sosiaalisten taitojen puutetta, vuorovaikutuksen haasteita tai opittuja toimintamalleja.

Monia haastavia tilanteita voitaisiin ehkäistä paremmalla vuorovaikutuksella ja ennakoinnilla. Haastavat tilanteet syntyvät usein siitä, että asioita on ymmärretty puolin ja toisin väärin. Jos asiakas kokee, ettei hän ole tullut ymmärretyksi tai kuulluksi, turhautuminen saattaa purkautua haastavana toimintana ja käytöksenä

Kuinka me asumispalveluiden työntekijät sitten voisimme toimia niin, että väkivaltaa esiintyisi vähemmän? Mihin kiinnittää huomiota? Tässä 5 hyväksi havaittua keinoa.

1) Vuorovaikutukseen panostaminen

Asiakkaiden kuulemisen ja vuorovaikutuksen merkitystä ei voi liikaa korostaa.  Vaikka asiakas ei pystyisi tuottamaan puhetta, on tärkeää, että löydämme keinoja, joilla jokainen pystyy kertomaan toiveensa.

Me Rinnekodissa haluamme, että asiakkaillamme on luotto siihen, että heitä kuunnellaan myös pienemmissä asioissa – ja hyväksymme myös sen, että toiveet voivat olla erilaisia kuin meillä työntekijöillä.

On myös tärkeää arvostaa asiakkaiden yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeuden tukemista; samat ratkaisut eivät toimi kaikille. Jos rajat ovat jäykkiä eikä niistä jousteta yhtään, turhautuminen provosoi ihmisiä.

2) Psykologinen turvallisuus

Meillä kaikilla on tarve tulla hyväksytyksi sellaisina kuin olemme, ja tämä pätee niin henkilöstöön kuin asiakkaisiinkin.  Psykologinen turvallisuus on monen asian summa. Se vaatii myötätuntoa ja kunnioitusta toisia kohtaan sekä avointa keskustelukulttuuria  ja luottamusta siihen, ettei ketään esimerkiksi syytetä epäonnistumisesta vaan etsitään keinoja onnistua paremmin.

Tärkeä osa psyykkista turvallisuuden tunnetta on se, että haasteelliset tilanteet käydään yhdessä läpi: Jos tilanteissa jää yksin, se voi aiheuttaa työhön turhautumista

Turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri henkilöstön keskuudessa välittyy myös asumispalvelun asiakkaille.  Se on pohja, jotta työyhteisö voi olla tuottava ja tehdä laadukasta työtä.

3) Ennakointi

Ennakointi liittyy oleellisesti psykologisen turvallisuuden rakentamiseen, sillä se vaatii sitä, että myös ongelmat uskalletaan nostaa esiin ja erilaisia tilanteita käydään säännöllisesti läpi. Näin henkilökunnalle syntyy yhteisiä toimintatapoja ja yhteinen toimintasuunnitelma, ja kaikki tietävät miten eri tilanteissa toimitaan.

Kun työntekijät toimivat ennustettavasti, myös asukkaat oppivat tietämään, mitä tapahtuu seuraavaksi, mikä lisää heidän turvallisuuden tunnettaan ja rauhallista ilmapiiriä.

4) Henkilöstön koulutus

Olennaista turvallisuuden rakentamisessa on henkilöstön monipuolinen koulutus. Meillä Rinnekodissa on panostettu esimerkiksi henkilöstön kommunikaatio-osaamiseen, jotta oppisimme tulkitsemaan ja keskustelemaan asiakkaidemme kanssa heidän tarvitsemallaan yksilöllisellä tavalla.

Esimerkiksi verkkokoulutusalustaltamme löytyy monenmoista asiakastyön sisältöön liittyvää koulutusta, ja joka vuosi on tarjolla myös neuropsykiatrian koulutusta, sillä uskomme, että mitä enemmän ohjaajalla on tietoa esimerkiksi aistiherkkyyksistä ja autismin kirjosta, sitä helpompi hänen on keskittyä ohjaamisessa tilanteeseen, olla läsnä.

Säännöllisiin koulutuksiin kuuluvat tietysti myös yleiseen työturvallisuuteen liittyvät kokonaisuudet, kuten poistumisturvallisuus ja sammutusharjoitukset, joihin myös asukkaamme osallistuvat kykyjensä mukaisesti.

5) Turvallisuuden johtaminen ja yhteistyö

Henkisen ja fyysisen turvallisuuden luominen vaatii jatkuvaa kehittämistä ja siksi systemaattista johtamista.  Meillä turvallisuusasioiden kehittymistä seurataan turvallisuustyöryhmässä, ja lisäksi jokaisessa yksikössämme toimii oma turvallisuusvastaava, joka huolehtii kokonaisuudesta yhdessä yksikön johtajan kanssa. Joissakin yksiköissä on tarvittaessa käytössä myös hälytystekniikkaa.

Myös turvallisuustilanteiden raportointiin on kiinnitetty huomiota.

 

Kaiken kaikkiaan asumisen turvallisuus syntyy hyvästä vuorovaikutuksesta, ennakoinnista, kouluttamisesta ja työntekijöiden yhteen hiileen puhaltamisesta. On tärkeää, että voimme luottaa siihen, mitä kaveri tekee työvuorossa ja asioita halutaan kehittää yhteistyössä.

Tietenkin hyvän vuorovaikutuksen aikaan saaminen ja asiakkaiden yksilölliseen hyvinvointiin tähtäävä toiminta vaativat paneutumista. Mutta on hyvä muistaa, että paikka, jossa teemme töitä, on asiakkaidemme koti ja kyse on heidän ainutlaatuisesta elämästään.

 

Blogin kirjoittajat Veli-Pekka Karri ja Essi Rasehorn toimivat Rinnekodissa palvelualuejohtajina asumisen tuen palveluissa.

 

 

 

 

Aiheeseen liittyvät